Manja slova Veća slova RSS

 

>

JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA ZA 2020. GODINU

Datum objave: 31.01.2020 13:58 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 39/11 i 37/17), čl. 3 i 9 Uredbe o izboru predstavnika/ca nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG” br. 41/18) i Odluke o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG” br. 80/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje


JAVNI POZIV NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDLAGANJE PREDSTAVNIKA/CE U KOMISIJI ZA RASPODJELU SREDSTAVA ZA FINANSIRANJE PROJEKATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA U OBLASTI DRUŠTVENA BRIGA O DJECI I MLADIMA ZA 2020. GODINU

Na osnovu člana 32b Zakona o nevladinim organizacijama, Ministarstvo rada i socijalnog staranja obrazuje Komisiju za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama (u daljem tekstu: Komisija), koju čine predsjednik i dva člana, od kojih su predsjednik i jedan član državni službenici Ministarstva rada i socijalnog staranja, a drugi član predstavnik nevladinih organizacija koje djeluju u oblasti društvene brige o djeci i mladima.

Broj predstavnika nevladinih organizacija u Komisiji za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u oblasti društvena briga o djeci i mladima za 2020. godinu: JEDAN.

Za člana/icu Komisije nevladina organizacija može da predloži samo jednog predstavnika/cu.

Više nevladinih organizacija može predložiti istog kandidata.

U slučaju da nevladine organizacije ne predlože svog predstavnika/cu za člana Komisije, za drugog člana Komisije određuje se državni službenik/ca iz Ministarstva rada i socijalnog staranja.

I Nadležnosti i zadaci Komisije su sljedeći:

 objavljuje javni konkurs za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 objavljuje obavještenje o javnom konkursu u jednom štampanom mediju, koje sadrži osnovne informacije o javnom konkursu;
 objavljuje listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju;
 utvrđuje rang listu projekata koji su bodovani od strane nezavisnih procjenjivača;
 traži izjašnjenje od nevladine organizacije o tome da li sa manje dodijeljenih sredstava može realizovati projekat, u slučaju kad projekat nevladine organizacije ne može biti finansiran u iznosu sredstava koji je naveden u prijavi;
 odlučuje o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija, odnosno donosi odluku o raspodjeli sredstava;
 dostavlja odluku o raspodjeli sredstava učesnicima konkursa i objavljuje je na internet stranici ministarstva i portalu e-uprave;
 zaključuje sa nevladinom organizacijom kojoj su dodijeljena sredstva za finansiranje projekta ugovor o načinu isplate i korišćenja sredstava, izvještavanju i nadzoru nad realizacijom projekta za koji su dodijeljena sredstva;
 prati uspješnost realizacije projekata za čije finansiranje su dodijeljena sredstva;
 sačinjava objedinjeni izvještaj o finansiranju projekata nevladinih organizacija koji sadrži podatke o projektima za čije finansiranje su dodijeljena sredstva u odgovarajućoj godini, kao i o uspješnosti njihove realizacije.

Komisija prestaje sa radom nakon realizacije, odnosno isteka roka za realizaciju projekata, koji su obuhvaćeni odlukom o raspodjeli sredstava.

II Kriterijumi za nevladinu organizaciju koja može da predloži svog predstavnika/cu u Komisiji

Nevladina organizacija može predložiti kandidata/kinju za člana/icu Komisije ukoliko ispunjava sljedeće uslove:

 da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 da u statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti društvene brige o djeci i mladima;
 da se ne nalazi u registru kaznene evidencije;
 da je u prethodne tri godine, sprovela ili učestvovala u sprovođenje odeređenih aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava djece i mladih;
 da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/e, odnosno namještenici/e.

III Kriterijumi koje treba da ispunjava predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji

Kandidat/kinja nevladine organizacije za člana/icu Komisije može biti lice koje:

 ima prebivalište u Crnoj Gori;
 ima iskustvo u oblasti zaštite prava djece i mladih;
 nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca.

Predstavnik/ca nevladinih organizacija u Komisiji ne može učestvovati u odlučivanju o prijavi na Javni konkurs koju je podnijela nevladina organizacija koja ga/je predložila za člana/icu Komisije.

IV Dokumentacija koja se dostavlja uz prijedlog predstavnik/ca nevladine organizacije u Komisiji

Nevladina organizacija dužna je da uz predlog kandidata/kinje dostavi:

 dokaz da je nevladina organizacija upisana u registar nevladinih organizacija (fotokopija);
 fotokopija statuta nevladine organizacije;
 dokaz da je nevladina organizacija u prethodne tri godine sprovela ili učestivovala u sprovođenje odeređenih aktivnosti usmjerenih na zaštitu prava djece i mladih, potvrđen pečatom nevladine organizacije;
 dokaz da je nevladina organizacija predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (fotokopija bilansa stanja i uspjeha);
 izjava lica ovlašćenog za zastupanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova/ica organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi/ce organa političkih partija, javni funkcioneri/ke, rukovodeća lica ili državni službenici/ce, odnosno namještenici/ce;
 fotokopija lične karte ili druge javne isprave na osnovu koje se može utvrditi identitet predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 biografija predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji;
 dokaz o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti zaštite prava djece i mladih (ovjerena i pečatirana potvrda nevladine organizacije o iskustvu predstavnika/ce nevladine organizacije u oblasti zaštite prava djece i mladih);
 izjava predloženog predstavnika/ce nevladine organizacije u Komisiji da nije član/ica organa političke partije, javni funkcioner/ka, rukovodeće lice ili državni službenik/ca, odnosno namještenik/ca;
 izjava predstavnika/ce nevladine organizacije da prihvata da ga ta nevladina organizacija predloži kao svog predstavnika/cu u Komisiji.

Rok za dostavljanje prijedloga je 10 (deset) dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave.

Predlaganje kandidata/kinje vrši se na propisanom obrascu, koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja, na kojoj je objavljen ovaj poziv.

Obrazac možete preuzeti OVDJE Obrazac 2.docx

Propisani obrazac za predlaganje kandidata/kinje sa potrebnim prilozima, dostavlja se na arhivi Ministarstva rada i socijalnog staranja, radnim danima od 11 do 13 časova, na adresu:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG STARANJA
Rimski trg broj 46
81000 Podgorica 
sa napomenom „Predlaganje predstavnika/ce u Komisiji za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima za 2020. godinu“

Prijedlog kandidata za predstavnika/cu nevladine organizacije u Komisiji biće razmatran samo ako je dostavljen na propisanom obrascu i uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja će u roku od 7 dana od dana isteka roka za dostavljanje prijedloga na svojoj internet stranici i portalu e-uprave objaviti listu predstavnika/ca nevladinih organizacija sa nazivima nevladinih organizacija koje su ih predložile, a koje su ispunile gore navedene uslove.

Uz listu, Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje spisak nevladinih organizacija koje nijesu dostavile uredne i potpune predloge, odnosno koje ne ispunjavaju gore navedene uslove ili su predložile predstavnika/cu koji/a ne ispunjava uslove iz ovog javnog poziva.

Po isteku ovog roka, ministar rada i socijalnog staranja će aktom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvene brige o djeci i mladima u 2020. godini, izabrati za člana Komisije predstavnika/cu nevladine organizacije koji/a ispunjava uslove iz ovog javnog poziva i za koga je dostavljeno najviše predloga nevladinih organizacija koje su ispunile uslove iz ovog javnog poziva. 

Eventualna pitanja oko postupka predlaganja predstavnika/ce nevladinih organizacija u Komisiji, mogu se dostaviti elektronskim putem, na e-mail adresu: svetlana.sovilj@mrs.gov.me