Manja slova Veća slova RSS

 

>

Potpisan Opšti kolektivni ugovor o izmjeni Opšteg kolektivnog ugovora

Potpisan Opšti kolektivni ugovor o izmjeni Opšteg kolektivnog ugovora
Datum objave: 06.07.2012 14:54 | Autor: Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Ispis Štampaj stranicu


Danas je u Ministarstvu rada i socijalnog staranja potpisan Opšti kolektivni ugovor o izmjeni Opšteg kolektivnog ugovora, kojim je produženo važenje postojećeg Opšteg kolektivnog ugovora do 30. 09. 2012. godine.

Nakon stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u decembru 2011. godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja je u okviru programa rad za 2012. godinu inteziviralo aktivnosti povodom zaključivanja novog Opšteg kolektivnog ugovora.

U januaru 2012. godine Socijalni savjet je donio odluku da se formira tripartitna radna grupa, sa zadatkom da pripremi tekst novog opšteg kolektivnog ugovora. Radnom grupom koordinira Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a u njenom sastavu su: po dva predstavnika Ministarstva rada i socijalnog staranja i Ministarstva finansija, četiri predstavnika Unije poslodavaca i po dva predstavnika Unije slobodnih sindikata Crne Gore i Saveza sindikata Crne Gore.

U dosadašnjem toku pregovora, radna grupa je obrađivala sljedeća pitanja:
- Koja se odnose na postupak zasnivanja radnog odnosa: stupanje na rad, probni rad;
- Aneks ugovora o radu;
- Odmori i odsustva zaposlenih (plaćeno i neplaćeno odsustvo);
- Zarada, naknada zarade i ostala primanja zaposlenih;
- Disciplinska odgovornost zaposlenih;
- Otkaz ugovora o radu;
- Uslovi za rad sindikata;
- Međusobni odnos potpisnika kolektivnog ugovora, sprovođenje kolektivnog ugovora i dr.

Oko najvećeg broja nevedenih tema postignut je visok stepen saglasnosti socijalnih partnera. Međutim, prolongiranje roka u kojem je trebalo da bude potpisan novi opšti kolektivni ugovor posljedica je nepostojanja kompromisa u pogledu rješenja koja se odnose na zarade zaposlenih. Naime, Zakonom o radu je predviđeno da se zarada zaposlenog uvećava u skladu sa kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu za: rad duži od punog radnog vremena, noćni rad, minuli rad, rad u dane državnih i vjerskih praznika koji su zakonom utvrđeni kao neradni dani i za druge slučajeve utvrđene kolektivnim ugovorom i ugovorom o radu. Prema dosadašnjim rješenjima, zarada zaposlenog se uvećavala na sljedeći način:
- za rad u dane državnih i vjerskih praznika – 150%,
- za rad noću i prekovremeni rad - 40%
- za minuli rad, zavisno od godina staža osiguranja: do 10 godina – 05%; od 10 do 20 godina – 0,75% i preko 20 godina – 1%.
U pogledu pomenutih rješenja socijalni partneri imaju različite prijedloge, kao što su:
- da se zadrže postojeća rješenja u pogledu uvećanja zarade – na čemu insistiraju predstavici sindikata;
- da se zarada zaposlenog uvećava za svaku započetu godinu radnog staža 0,5%, računajući od dana stupanja na snagu kolektivnog ugovora – što je prijedlog predstavnika poslodavaca;
- da se zadrže postojeća rješenja, s tim da se u periodu do kraja 2015. godine predvidi uvećanje zarade po osnovu minulog rada za 5% za sve zaposlene, nezavisno od staža osiguranja – što je prijedlog predstavnika Vlade.
Pored ovog, postoje i druga pitanja oko kojih nije postignuta saglasnost, kao što su: da li će kolektivni ugovor biti zaključen na određeno ili na neodređeno vrijeme, kao i neka pitanja koja se odnose na obaveze poslodavca u pogledu obezbjeđivanja uslova za rad sindikata.

Zbog svega navedenog bilo je neophodno produžiti važenje postojećeg kolektivnog ugovora.

U ime Vlade Crne Gore dokument je potpisao ministar rada i socijalnog staranja dr Suad Numanović, u ime Saveza sindikata Crne Gore generalni sekretar Zoran Masoničić, u ime Unije slobodnih sindikata Crne Gore generalni sekretar Srđa Keković i u ime Unije poslodavaca Crne Gore predsjednik Predrag Mitrović.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja