Manja slova Veća slova RSS

 

>

U Kotoru održana prezentacija programa „Porodični saradnik” za primorski region

U Kotoru održana prezentacija  programa „Porodični  saradnik” za primorski region
Datum objave: 12.07.2018 12:44 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


U cilju podrške razvoju novih programa i usluga namjenjenih za podršku porodicima i smanjenju broja djece u institucijama socijalne i dječije zaštite NVO „Porodični centar“ je danas, 12.07.2018. u Kotoru održala prezentaciju programa „Porodični saradnik“.

Prezentaciju je otvorio Goran Kuševija, direktor Direktorata za socijalnu i dječju zaštitu u Ministarstvu rada i socijlanog staranja, naglasivši da se već nekoliko godina sprovodi intenzivna reforma sistema socijalne i dječije zaštite.

“U Zakonu o socijalnoj i dječijoj zaštiti definisana je obaveza svih koji rade na poslovima dječije zaštite da ulože maksimalne napore da pomognu ostanak djeteta u porodici kroz pružanje podrške porodici, a ako to nije moguće ili nije u najboljem interesu djeteta, kroz smještaj djeteta u hraniteljsku porodicu” – kazao je Kuševija.

On je naveo da realizacija programa „Porodični saradnik“, u značajnoj mjeri doprinosi ostvarenju ciljeva reforme sistema socijalne i dječje zaštite jer pomaže u preveniranju izdvajanja djece iz porodica, prevenciji i smanjenju nasilja nad djecom, faktora rizika koji vode zanemarivanju djece, poboljšanju interakcija roditelj – dijete, poboljšaju vještina roditeljstva, uključujući i eliminisanje fizičkog kažnjavanja, pružanje podrške roditeljima i starateljima, smanjenje problema u ponašanju kod djece .

Istaknuto je da Ministarstvo rada i socijalnog staranja nastoji da obezbijedi održivost ove usluge kao jedan od prioriteta reforme bez kojeg deinstitucionalizacija ne može da se sprovede.

Predstavnici NVO „Porodični centar“ iz Kotora govorili su o svojim iskustvima u radu sa porodicama i rezultatima projekta. Projekat se realizuje od 01.01.2016.godine u opštinama Bijelo Polje, Podgorica, Kotor, Budva i Herceg Novi.

Usluga „Porodicni saradnik „namjenjena je za intenzivnu podršku porodicama u kojima postoji rizik od napuštanja djeteta odnosno rizik od zanamarivanja ili zlostavljanja djece.

Suština rada sa porodicama je da porodični saradnik tokom posjeta porodici jednom nedjeljno procjeni i zajedno sa porodicom i voditeljem slučaja isplanira i realizuje niz aktivnosti koje će doprinijeti boljem funkcionisanju porodice.

Aktivnosti se odnose na praktičnu podršku u rješavanju životnih, svakodnevnih problema (podrška i pomoć porodici da brine o zdravlju, ishrani i higijeni djece, u školovanju i obrazovanju, uključivanje u vannastavne aktivnosti...), savjetodavno-edukativne aktivnosti (jačanje roditeljskih kapaciteta, eliminisanje posledica zanemarivanja i zlostavljanja, i sl) i posredovanje, zastupanje i stvaranje mreže podrške za porodicu na lokalnom nivou. Od januara 2016. godine, kada je započeta realizacija, projektom je obuhvaćeno 86 porodica, odnosno 225 djece.

Rezulati projekta pokazuju da ni jedno dijete nije izmješteno iz porodice dok je porodica imala kontinuiranu pomoć i podršku od strane porodičnog saradnika, da su u pojediniom porodicama poboljšane kompetencije i snage roditelja te da u skladu sa tim osnovnim rezultatima usluga porodični saradnik treba da bude prepoznata i preporučena kao jedan od osnovnih servisa podrške porodicama i servisa koji ima značajno mjesto u porcesu reforme sistema socijalne i dječije zaštite.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja