Manja slova Veća slova RSS

 

>

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENIM JAVNIM KONSULTACIJAMA O NACRTU SEKTORSKE ANALIZE ZA OBLAST: ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM

Datum objave: 16.08.2018 11:18 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (“Službeni list CG”, broj 41/18), Ministarstvo rada i socijalnog staranja uputilo je JAVNI POZIV nevladinim organizacijama čije je područje djelovanja zaštita lica sa invaliditetom za konsultacije o nacrtu sektorske analize za oblast zaštita lica s invaliditetom, predlog prioritetne oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija
iz budžeta Crne Gore u 2019. godini.

Javne konsultacije su trajale 15 dana, od 19. jula do 03. avgusta 2018. godine. Ovlašćena predstavnica ministarstva koja je učestvovala u javnim konsultacijama je Marina Medojević.

Komentare, inicijative, predloge i sugestije zainteresovani su mogli slati poštom na adresu: Ministarstvo rada i socijalnog staranja Rimski trg broj 46 Podgorica (sa naznakom „Javne konsultacije – SEKTORSKA ANALIZA- ZAŠTITA LICA SA INVALIDITETOM), kao i elektronskim putem na e-mail marina.medojevic@mrs.gov.me

U javnim konsultacijama su učestvovali predstavnici NVO Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore. Navedena organizacija je 03.08.2018. godine putem maila dostavila primjedbe, predloge i sugestije.

Rezime dostavljanih primjedbi, predloga i sugestija, koji su dostavljeni mailom, sa navedenim razlozima njihovog prihvatanja, odnosno neprihvatanja:

1. NVO UMHCG je za nacrt sektorske analize dostavila komentar vezan za terminološko usklađivanje. „Djeca i mladi sa smetnjama u razvoju“ da se zamijeni terminom „djeca i mladi sa invaliditetom.“ Komentar je djelimično prihvaćen jer je izvršeno usklađivanje sa terminima iz Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, pa se kroz tekst koristi termin „djeca sa smetnjama i teškoćama u razvoju i mlada, odrasla i stara lica sa invaliditetom“.

2. U dijelu 2.1. Nacrta sektorske analize - Opis problema, dio u kom se pominje fizičko zdravlje je uklonjen u skladu sa sugestijom da determinisanje osoba s invaliditetom na osnovu zdravstvene sposobnosti nije u skladu s modelom zasnovanim na ljudskim pravima.

3. U dijelu 2.1. sugestija je bila da se uvrste preporuke Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom kao jedan od ključnih i aktuelnih dokumenata u kome su problemi identifikovani. Sugestija je prihvaćena. Takođe, sugestija NVO da se uvrsti i Alternativni izvještaj o sprovođenju Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom u Crnoj Gori izrađen od Neformalne Koalicije organizacija osoba s invaliditetom nije prihvaćen, jer je u ovom slučaju uvršten Inicijalni izvještaj države i Preporuke Komiteta na osnovu tog izvještaja.

4. Smatraju da se među ključnim ciljevima u dijelu 3.1. moraju navesti ciljevi određeni preporukama Komiteta UN za prava osoba s invaliditetom, a koji su u nadležnosti Ministarstva rada i socijalnog staranja. Veliki dio ciljeva sadržanih u preporukama, a pomenutih u dostavljenom mailu NVO, je obuhvaćen sa tri cilja koja su i postavljena sektorskom analizom: unaprijeđeni vaninstitucijalni oblici podrške licima sa invaliditetom, pluralizam usluga i integracija djece i mladih sa smetnjama u razvoju, kao i odraslih i starih lica sa invaliditetom u društvenu zajednicu u što većoj mogućoj mjeri. Drugi dio ciljeva, koji sadrže preporuke Komiteta, a koji su predloženi od strane NVO nije prihvaćen jer tačka 3.1. zahtijeva ključne strateške ciljeve iz sektorske nadležnosti čijem će ostvarenju u 2019. godini doprinijeti projekti i programi nevladinih organizacija. Kako projekti koji će pomoći razvijanju usluga za podršku za život u zajednici (koje su propisane Zakonom o socijalnoj i dječjoj zatiti, članom 62: dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku, svratište, personalna asistencija, tumačenje i prevođenje na znakovni jezik) ne mogu doprinijeti realizaciji određenog broja ciljeva sadržanih u predloženim preporukama, iste nisu ni prihvaćene.

5. Komentar 5. za dio 3.1. u opisu načina na koji će javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija doprinijeti ostvarenju strateških ciljeva je kao i komentar pod tačkom 2, koji je prihvaćen.

6. Komentar se odnosi na dio 4.2. opis ciljnih grupa. Kako su u pomenutom dijelu navedene definicije korisnika usluga podrške za život u zajednici, predlog NVO je druga formulacija. Navedeni dio sektorske analize je izmijenjen na način što je kopiran dio iz Pravilnika o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluga podrške za život u zajednici i nakon toga nije potrebna preformulacija.

Mjesto i datum sačinjavanja izvještaja: 06.08.2018.godine, Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Podgorica.