Manja slova Veća slova RSS

 

>

SAOPŠTENJE: Vlada Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja strateški rade na unaprjeđenju sveukupnog položaja građana u oblastima socijalne politike i politike zapošljavanja

SAOPŠTENJE: Vlada Crne Gore i Ministarstvo rada i socijalnog staranja strateški rade na unaprjeđenju sveukupnog položaja građana u oblastima socijalne politike i politike zapošljavanja
Datum objave: 07.11.2018 12:45 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić učestvovao je u radu regionalne inicijative ministara Zapadnog Balkana pod nazivom „Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija“ koja je održana danas, 06. novembra 2018. godine u Beogradu.

Purišić je istakao da je poboljšanje socijalnih prilika u državama Zapadnog Balkana nužnost, te da treba biti visoko na agendi svih vlada u regionu. 

„Vjerujem da je u ovoj oblasti potrebna saradnja među državama Zapadnog Balkana, kako bi se razmjenjivala dobra iskustva, ali i definisale zajedničke inicijative i standardi. Države regiona bi tako zavrijedile više pažnje i podrške od strane Evropske unije da unaprijede politiku zapošljavanja i socijalnu politiku uopšte, te poprave perspektivu ulaska država regiona u EU“ – kazao je Purišić. 

On je podsjetio da je Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koji je usvojen 2013. godine, unaprijeđena oblast materijalnih davanja, kao i oblast usluga socijalne i dječje zaštite.

„Transferi za socijalna davanja, izuzev izdvajanja za penzije, su na nivou od oko 2% BDP-a, što je u granicama preporučljivog izdvajanja za ove namjene. Uveden je sistem kvaliteta, kroz proceduru licenciranja stručnih radnika u oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i licenciranje pružalaca usluga. Proširena je lista pružalaca usluga socijalne i dječje zaštite i na ustanove, drugi oblik organizovanja i fizičko lice, uz posjedovanje licence za obavljanje djelatnosti. Radi se o uslugama podrške za život u zajednici, zatim savjetodavno-terapijskim uslugama, te uslugama smještaja. U proteklih pet-šest godina osnovan je značajan broj ustanova i drugih pružalaca usluga koje se brinu o većem broju korisnika socijalne i dječije zaštite. I neke nevladine organizacije su razvile zavidne kapacitete u pružanju određenih usluga socijalne zaštite, što ih je preporučilo da dobiju više prostora u ovoj oblasti“ – saopštio je Purišić.
Ministar rada i socijalnog staranja je najavio da je u budućem periodu potrebno dodatno snažiti kapacitete za vođenje uspješne socijalne politike.
„Siguran sam da je situacija ista ili slična u svim državama regiona kao i da se sa aktuelnim izazovima možemo lakše izboriti kroz regionalnu saradnju i zajednički nastup prema partnerima u EU, kako bi obezbijedili veću podršku socijalnim politikama i politici zapošljavanja“ – dodao je Purišić. 

On se osvrnuo i na najnoviji Izvještaj Svjetske banke koji pokazuje da su zemlje Zapadnog Balkana ostvarile značajne napretke u oblasti zapošljavanja, dodavši da niske stope aktivnosti radne snage, posebno među ženama i mladima, veliki udio dugoročne nezaposlenosti i visoke neformalnosti i dalje predstavljaju ključne izazove regiona. 

„U saradnji sa socijalnim partnerima pripremili smo legislativu koja uređuje tržište rada, i nadamo se da će se oni ključni zakoni usvojiti do kraja godine. Novi propisi, prije svega novi Zakon o radu će povećati fleksibilnost tržišta rada, što treba da podstakne zapošljavanje ali i obezbijediti jednake mogućnosti i pristup tržištu rada, pravedne uslove rada i socijalnu zaštitu i inkluziju, kao odgovor na narastajuće rizike nejednakosti i socijalne isključenosti. Takođe, očekujemo da će novi Zakon o radu, kroz niz novih pravnih instituta, omogućiti da se uspješnije nosimo sa neformalnim radom“ – istakao je Purišić. 

mrss

Ministar je naveo da je u susret svim ovim izazovima, Vlada Crne Gore još u junu 2015. godine usvojila Program reforme politike zapošljavanja i socijalne politike (ESRP), te da od 2012. godine je započeto sa realizacijom IPA sredstava za sektore zapošljavanja, socijalne politike, obrazovanja i nauke. 

„Na tom putu, Crna Gora je realizovala Operativni program razvoja ljudskih resursa iz IPA I perspektive u vrijednosti od 6,5 miliona eura. Iz IPA II perspektive već je potpisan Finasijski sprozum čija je vrijednost tri puta veća i iznosi 18 miliona eura. Ovaj Program, takođe će pokrivati sektore zapošljavanja, socijalnu politiku, obrazovanje i nauku, te sektor za ljudska i manjinska prava. Uspješno sprovođenje ovog Programa pokazaće spremnost Crne Gore da može da koristi novac iz Evropskog socijalnog fonda“ – saopštio je Purišić. 

On je zaključio da Vlada Crne Gore, kroz strateški pristup ovim izazovima, a uz podršku međunarodnih partnera, radi na poboljšanju sveukupnog položaja građana u oblastima socijalne i dječje zaštite i politike zapošljavanja.

Ministri zaduženi za socijalnu politiku iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije, BJR Makedonije, Kosova i Crne Gore potpisali su i „Deklaraciju o unapređenju socijalne politike na Zapadnom Balkanu“

Teme konferencije bile su veća podrška politikama zapošljavanja i socijalnim politikama na putu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana, promovisanje socijalne pravde i zaštite, povećanje jednakosti između muškaraca i žena, podsticanje solidarnosti između generacija i zaštita prava djeteta.

Ministar Purišić se sastao i sa ministrom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u Vladi Srbije, Zoranom Đorđevićem.

mrss