Manja slova Veća slova RSS

 

>

JAVNI KONKURS - „ ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2020. GODINU

Datum objave: 09.03.2020 10:11 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br. 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020.godini u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici,objavljuje 


JAVNI KONKURS

„ ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“
za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti ZAŠTITE OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI ZA 2020. GODINU

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategija zaštite od nasilja u porodici 2016-2020. godine i preuzetim obavezama iz Zakona o potvrđivanju Konvencije Savjeta Evrope o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u porodici.

Strateški ciljevi čijem ostvarenju će doprinijeti ovaj javni konkurs za projekte i programe nevladinih organizacija u 2020. godini su:

• Poboljšan sistem institucionalne zaštite od nasilja u porodici
• Ojačane žrtve nasilja u porodici.

Ovim će biti unaprijeđen sistem zaštite od nasilja nad ženama i porodičnog nasilja u skladu sa standardima koje propisuje Istanbulska konvencija i drugi potvrđeni međunarodni i regionalni instrumenti, uključujući servise opšte i specijalizovane podrške, ekonomsko osnaživanje žrtava nasilja i servise psihosocijalnog tretmana za učinioce nasilja.
Konvencija Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija) definiše tzv. specijalizovane usluge podrške, i navodi da zemlje članice će preduzeti neophodne zakonodavne odnosno druge mjere da omoguće odnosno osiguraju, uz odgovarajuću geografsku rasprostranjenost, neposredne kratkoročne i dugoročne specijalizirane usluge podrške za svaku žrtvu koja je bila izložena bilo kojem djelu nasilja obuhvaćenog Konvencijom. Takođe, da će članice omogućiti odnosno osigurati specijalizirane usluge podrške za sve žene žrtve nasilja i njihovu djecu.

Konkurs ima tri prioriteta.

Prioritet I:

- Pružanje servisa socijalne i dječje zaštite ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihovoj djeci od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti. 
Poseban prioritet su usluge skloništa za žene i djecu žrtve nasilja, koja trebaju da pruže i usluge individualnog savjetovanja, grupnog savjetovanja, kao i rad na jačanju žrtve; te usluge povjerljivog lica. Usluge u okviru socijalne i dječje zaštite su između ostalih i savjetodavno-terapijska i socijalno-edukativna usluga i usluga smještaja, koje se svrstavaju u specijalizovane usluge podrške za žrtve nasilja.


Prioritet II:

- Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne zaštite ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihovoj djeci, u procesu dobijenja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne zaštite (kapaciteta: organizacionih, programskih, tehničkih, stručnog kadra i sl). 
Na ovaj način NVO koje pružaju usluge socijalne zaštite ženama žrtvama porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihovoj djeci moći će da unaprijede kvalitet pružanja svojh usluga u skladu sa nacionalnim standardima, pomognu žrtvama nasilja nad ženama i nasilja u porodici na adekvatan način i budu dio sistema socijalne zaštite.
Programom će se podržali projekti koji su usmjereni na razvoj usluga socijalne zaštite i kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite na nivou zajednice, promociji partnerstva unutar zajednica, te uopšteno smanjenju socijalnog isključivanja i siromaštva.
Ovaj prioritet takodje doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za razvoj socijalne i dječje zaštite, konkretno: posebnog cilja 2: „Unaprijeđen sistem kvaliteta u socijalnoj i dječjoj zaštiti“ i mjere 2.1. „Unaprijediti uslove za izdavanje licence za obavljanje djelatnosti pružalaca usluge i licence za rad“.

Prioritet III: 

- Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života žena žrtvava porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihove djeci, njihovom osnaživanju i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu a u skladu sa njihovim potrebama.
Servise specijalizovane podrške, onako kako ih prepoznaje Istanbulska konvencija, pružaju ženske nevladine organizacije i to su usluge smještaja, hrane, savjetovanja, terapije, i druge usluge kako bi se prevazišla krizna situacija, a sve u cilju jačanja žrtve da istraje u svim fazama postupka protiv počinioca nasilja. Od velike važnosti pružiti lepezu neophodnih servisa kako šrtva ne bi odustala od narednih faza procesa i vratila se nasilniku usljed toga što joj nisu zadovoljene egzistencijalne potrebe.

Usluge socijalne zaštite u širem smislu predstavljaju usluge odnosno mjere i aktivnosti koji nisu obavezno definisani Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti, i za njihovo pružanje nije potrebna licenca u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o bližim uslovima za pružanje i korišćenje, normativima i minimalnim standardima usluge smještaja u prihvatilištu - skloništu.
Ove usluge mogu dopunjavati socijalne usluge u užem smislu tj. usluge socijalne zaštite, na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika/ce i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njegovog/njenog života (na pr. programi grupa samopomoci za žene sa isustvom nasilja, programi podrške djeci svjedocima nasilja, podrška roditeljstvu za žrtve nasilja, iskustveno savjetovanje, okupaciona/radna terapija, motivacija i podrška u stvranju ekonomske samostalnost žena sa iskustvom nasilja). 
Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za razvoj socijalne i dječje zaštite, kroz mjeru 3.4: „Uspostavljanje inovativnih usluga“ i u okviru nje predviđenog zadatka: 3.4.1. „Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora.“ 

Ciljne grupe su:

Direktne:

- Žene žrtve porodičnog i rodno zasnovanog nasilja i njihova djeca koja su svjedoci i žrtve porodičnog nasilja.

Indirektne:
Indirektne ciljne grupe su centri za socijalni rad, kojima projekti nevladinih organizacija treba da pruže podršku u unapređenju sistema socijalne zaštite žena i djece žrtava nasilja i njihovom osnaživanju. Takođe, indirektne benefite od projekata imaju šire porodice korisnika/ca, odnosno, lokalne zajednice u kojima korisnici/e žive. 
Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 100.000 EUR 

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 10.000 EUR.
Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 20.000 EUR

Shodno članu 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finasiranje projekta, odnosno programa, ne može preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu ovog konkursa. 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 
1. upisana u Registar nevladinih organizacija; 
2. kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja; 
3. predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
4. u slučaju prijave projekta u sklopu Prioriteta I organizacija je dužna dostaviti i licencu za obavljanje djelatnosti iz oblasti socijalne i dječje zaštite za pružanje date usluge.

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:
a) doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
b) kvalitet prijavljenog projekta;
c) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
d) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave: www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu. 
Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08.04. 2020. godine.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva javne uprave www.mju.gov.me, a isti možete preuzeti OVDJE Obrazac prijave na javni konkurs 2020.docx

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:
• fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
• fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
• fotokopija licence za obavljanje djelatnosti za prijave projekta u sklopu Prioriteta I.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba
poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg br.46
Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 109-128/20-588 pod nazivom
„ZAŠTITA OD NASILJA NAD ŽENAMA I NASILJA U PORODICI“


U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: jovana.ostojic@mrs.gov.me, najkasnije do 25. 03. 2020. godine do 15:00h.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020.godini u oblasti zaštite od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. 

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.