Manja slova Veća slova RSS

 

>

JAVNI KONKURS - „Podrška porodicama u krizi“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2020. godini

Datum objave: 09.03.2020 10:12 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2019. godini (“Službeni list CG“, broj 80/18) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, broj 14/18) i člana 130 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti (“Službeni list CG“, br. 27/13, 1/15, 42/15, 47/15, 56/16, 66/16, 1/17, 31/17, 42/17 i 50/17), Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima, koju je obrazovalo Ministarstvo rada i socijalnog staranja rješenjem broj: 109-128/20-597/13 od 6.03. 2020 godine, objavljuje 


JAVNI KONKURS

„Podrška porodicama u krizi“
za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti društvena briga o djeci i mladima u 2020. godini

Pozivaju se nevladine organizacije koje imaju kapacitete i iskustvo da prijave projekte na ovaj konkurs kojim mogu doprinijeti realizaciji prioriteta utvrđenih Strategijom za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017-2021.godine u oblasti društvena briga o djeci mladima.

Strateški cilj čijem će ostvarenju doprinijeti projekti nevladinih organizacija u 2020. godini je razvoj usluga namjenjenih porodicama i djeci u riziku, odnosno izgradnja resursa koji će omogućiti biološkim porodicama da razviju svoje snage kako bi djeca, posebno ona mladja od 3 godine, odrastala u prirodnoj sredini, u svojoj porodici.

Specifični ciljevi projekta su da se :

-Prevenira i spriječi izmještanja djeteta iz svoje prirodne porodice i unaprijedi funkcionisanje biološke porodice

-Pomogne u procesu re-integracije djeteta u svoju porodicu, djeteta koje je bilo privremeno smješteno u instituciju, hraniteljstvo ili kod srodnika;

-Pravovremeno reaguje na rizične situacije u porodici u smislu prevencije nasilja, zanemarivanja i zlostavljanja,

-Pomogne sistemu da pruži adekvatnu zaštitu i podršku djetetu i porodici, koja će biti u najboljem interesu djeteta.

Crnoj Gori nedostaju ili su u fazi razvoja i implementiranja u sistem socijalne zastite usluge namjenjene prevenciji nasilja i zanemraivanja djece kroz podršku porodici i kroz jacanje kapaciteta porodice da brine o djeci. U situacijama kada postoji rizik od zanemarivanja ili zlostavljanja i nasilja nad djecom ili u slucajevima kada porodica usled niskih roditeljskih kapaciteta ne moze na adekvatan nacin da odgovari na potrebe djece i pruzi im optimalnu brigu , najcesci odgovor sistema socijalne zastite je bio izmjestanje djece iz bioloskih porodica. Kako je poslednjih godina učinjen napredak na planu deinstitucionalizacije potrebo je nastaviti sa razvojem usluga u socijalnoj zastiti koje ce biti usmjerene na prevenciju izmjestanja djece iz svojih bioloskih porodica upravo kroz pordsku porodicama i ulaganjima u jacanje roditeljskih kompetencija.

Konkurs ima tri prioriteta.

Prioritet I:

- Pružanje usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno-terapijskih i socijalno edukativnih usluga djeci i mladima od strane pružalaca usluga koji imaju licencu za obavljanje djelatnosti. 

Posebni ciljevi Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine su usmjereni na unapređenje socijalne odgovornosti i integrativni pristup koji omogućava podsticanje socijalne inkluzije, povećanje kvaliteta života, razvoj usluga za podršku djeci i porodici i unapređenje sistema kvaliteta usluga za djecu i mlade. 

Prioritet II:

- Podrška izgradnji i unapređenju kapaciteta organizacija civilnog društva pružalaca usluga socijalne zaštite podrške za život u zajednici i savjetodavno - terapijskih i socijalno-edukativnih usluga djeci i mladima u procesu dobijenja licence za obavljanje djelatnosti i kvalitetnijeg pružanja usluga socijalne zaštite (kapaciteta: organizacionih, programskih, tehničkih, stručnog kadra i sl). 
Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije za prevenciju i zaštitu djece od nasilja sa Akcionim planom za period 2017-2021.godine, konkretno: Specifičnog strateškog cilja 2: „Unapređenje institucionalnog okvira za profesionalnu, kvalitetnu i efikasniju brigu i zaštitu djeteta“. 
Podržaće se projekti koji su usmjereni na razvoj usluga socijalne zaštite, podrška za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno –terapijskih i socijalno – edukativnih ( savjetovanje, terapija i SOS telefon) i razvoj kapaciteta pružalaca tih usluga čime se doprinosi prevenciji institucionalizacije, poboljšanju kvaliteta pružanja usluga socijalne zaštite na nivou zajednice i promociji partnerstva unutar zajednica. 

Prioritet III: 

- Podrška unapređenju ukupnog kvaliteta života djece i mladih i poboljšanju njihove socijalne inkluzije kroz pružanje usluga socijalne zaštite u širem smislu, a u skladu sa njihovim potrebama.

Ovaj prioritet doprinosi ostvarenju ciljeva i predviđenih mjera Strategije razvoja sistema socijalne i dječje zaštite za period od 2018. do 2022. godine, kroz mjeru 3.4: „Uspostavljanje inovativnih usluga“ i u okviru nje predviđenog zadatka: 3.4.1. „Podsticati razvoj inovativnih usluga socijalne i dječje zaštite, na državnom i lokalnom nivou, u skladu s obezbijeđenim sredstvima iz budžeta i drugih izvora.“ 

Usluge socijalne zaštite u širem smislu predstavljaju usluge, odnosno mjere i aktivnosti koji nisu definisani Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti i za njihovo pružanje nije potrebna licenca u skladu sa Zakonom.

Ove usluge mogu dopunjavati usluge socijalne zaštite za koje su propisani normativi i minimalni standardi na način da u određenom vremenskom razdoblju odgovaraju na specifične potrebe korisnika/ce i unapređuju socijalnu inkluziju i kvalitet njegovog/njenog života.

CILJNE GRUPE SU:

Direktne:

- Porodice djece od 0 do 3 godine prioritetno i djece preko 3 godine kod kojih postoji rizik od odvajanja djece iz porodice,
- Porodice djece koje ispoljavaju probleme u ponasanju, kao i porodice u kojima je bilo prisutno nasilje ili zanemarivanje djece ,porodice u kojima su roditelji uzivaoci PAS, hronocno oboljeli te stoga nefunkcionalni u roditeljskoj ulozi i sicno

- Porodice djece koja su smještena u instituciji, hraniteljskoj porodici, koje pokazuju minimum kapaciteta za stvaranje uslova za povratak djeteta.

Porodicama sa ovim tipom problema u funkcionisanju porebna je intenzivna strucna pomoc i podrska – savjetodavi rad na jacanju roditljskih kompetencija, zastupanje, ucenje zivotnih vjestina potrebnih za adekvatnu brigu o djeci , stvaranje mreze podrske za porodicu na lokalnom nivou ostvarivanjem kontakata i saradnje sa zdravstvenim, obrazovnim , sportskim organizacijama, NVO sektorom i sl.

Indirektne:

- centri za socijalni rad.
- šire porodice korisnika/ca;
- lokane zajednice u kojima korisnici žive;

Indirektna ciljna grupa su Centri za socijalni rad, odnosno usluga je koncipirana kao podrska sistemu socijlne i djecije zastite u pruzanju pordske porodicama u krizi. Indirektne benefite od projekta imaju šire porodice korisnika usluga , odnosno lokalne zajednice u kojima porodice žive. Naime osnazivanjem porodica i smanjenjem rizika za izmještanje djece, odnosno rizika od zanemarivanja i zlostavljanja prevenira se socijalna patologija i čuvju resursi zajednice .
 
Nevladine organozacije kroz pružanje usluga za koje centri za socijalni rad nemaju dovoljno kapaciteta mogu prevenirati izmjestanja djece iz bioloskih porodica kao i doprinijeti prevenciji nasilja i zanemarivanja djece.

NVO mogu, takođe pružiti podršku u edukaciji kadra za rad na pružanju određenih usluga , ostvarivati kontinuiranu saradnju sa MRSS, Cenrima za socijalni rad i vršiti kontinuiranu koordinaciju aktivnosti.

Kroz konkurse se doprinosi razvoju ovih usluga kao efikasnog vida podrske porodicama u riziku, a u cilju prevencije zanemarivanja i nasilja nad djecom.
Razvojem usluga namjenjenh porodicama jacaju se roditeljski kapaciteti i kompetencije te se time efikasno prevenira nasilje i zanemraviranje djece i utiče na stvaranje uslova za optimalan rast i razvoj djece.

Ukupan iznos sredstava koja se mogu raspodijeliti ovim konkursom je: 98.308,29 eura. 

Najniži iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 9.830 eura.
Najviši iznos finansijske podrške koju će biti moguće ostvariti na osnovu javnog konkursa: 19.661 eura.

Shodno članu 32ž Zakona o nevladinim organizacijama, ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finasiranje projekta, odnosno programa, ne može preći 20% od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu ovog konkursa. 

Na ovaj konkurs nevladina organizacija može prijaviti najviše 2 projekta, ali joj se mogu dodijeliti sredstva samo za jedan projekat. Ta nevladina organizacija može biti i partner na samo jednom projektu u okviru ovog javnog konkursa.

Prijavu projekta na ovaj konkurs može podnijeti nevladina organizacija koja je: 

1. upisana u Registar nevladinih organizacija; 
2. kroz ciljeve i djelatnosti u Statutu, definisala oblast od javnog interesa iz ovog konkursa kao oblast svog djelovanja; 
3. predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
4. za prijave projekta u sklopu Prioriteta I nevladina organizacija je dužna dostaviti i licencu za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno –terapijske i socijalno – edukativne ( savjetovanje, terapija i SOS telefon).

Raspodjela sredstava iz ovog konkursa vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

a) doprinos prijavljenog projekta, u ostvarivanju javnog interesa i realizaciji strateških ciljeva u određenoj oblasti;
b) kvalitet prijavljenog projekta;
c) kapacitet nevladine organizacije da realizuje prijavljeni projekat;
d) transparentnost rada nevladine organizacije.

Bodovanje projekata, prema navedenim kriterijumima, vršiće se prema mjerilima i na način utvrđen Uredbom o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Službeni list CG“, br.13/18), na obrascu koji utvrđuje i objavljuje na svojoj internet stranici Ministarstvo javne uprave: www.mju.gov.me, a svaki projekat će bodovati po dva nezavisna procjenjivača, koji moraju obrazložiti dodijeljene bodove po svakom mjerilu. 

Članom 32 stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama propisano je da projekat predstavlja skup aktivnosti u oblastima iz stava 2 ovog člana koji se realizuju u periodu koji nije duži od jedne godine.

Rok za podnošenje prijava na ovaj konkurs je 30 dana od dana objavljivanja, odnosno zaključno sa 08. 04. 2020. godine.

Prijava projekta dostavlja se isključivo na obrascu propisanom Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18), a koji je dostupan i na internet stranici Ministarstva javne uprave www.mju.gov.me, a isti možete preuzeti OVDJE Obrazac prijave na javni konkurs 2020.docx

Uz prijavu na ovaj konkurs, nevladine organizacije su dužne dostaviti:

• fotokopiju rješenja o upisu u registar NVO;
• fotokopiju dijela statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnost, odnosno oblast djelovanja NVO;
• fotokopiju akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha);
• ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja Ugovora, obavjestiti komisiju o eventualnim dodjeljenim sredstvima, za isti projekat/program od drugih državnih organizacionih jedinica;
• fotokopiju licence za obavljanje djelatnosti za usluge podrške za život u zajednici (dnevni boravak) i savjetodavno – terapijske i socijalno – edukativne (savjetovanje, terapija i SOS telefon) za prijave projekata u sklopu Prioriteta I.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu neophodno je dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj verziji i jedan (1) primjerak u elektronskoj formi na CD-u u sadržaju istovjetnom štampanom primjerku. 

Prijavu sa potrebnom dokumentacijom, uključujući i CD treba
poslati isključivo poštom na sljedeću adresu:
Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg br.46
Podgorica

sa napomenom: NE OTVARATI - prijava na Javni konkurs broj: 109-128/20-597 pod nazivom
„Podrška porodicama u krizi“


U razmatranje će biti uzeti samo projekti koji su dostavljeni na propisanom obrascu, sa potrebnom dokumentacijom i u roku, odnosno koji zadovoljavaju uslove propisane ovim konkursom.

Pitanja u vezi ovog konkursa mogu se postaviti elektronskim putem na adresu: svetlana.sovilj@mrs.gov.me, najkasnije do 25. 03. 2020. godine do 15:00h.

Komisija za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u 2020. godini u oblasti društvena briga o djeci i mladima će u roku od 15 dana od dana završetka ovog konkursa, na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave objaviti listu nevladinih organizacija koje nijesu dostavile urednu i potpunu prijavu, uz ukazivanje na utvrđene nedostatke koji se odnose na prijavu, odnosno potrebnu dokumentaciju. 

Nevladina organizacija sa pomenute liste je, u roku od pet dana od dana objavljivanja liste, dužna da otkloni utvrđene nedostatke, a u slučaju da se utvrđeni nedostaci ne otklone u propisanom roku, prijava se odbacuje.