Manja slova Veća slova RSS

 

>

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU oblast - zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici

Datum objave: 20.05.2020 09:33 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici” br. 109-128/20-588 od 9. 03. 2020.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici, objavljuje 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

1. NVO “SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Ulcinj“ Ulcinj (109-128/20-588-3), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;
- ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.


2. NVO “Sigurna ženska kuća” Podgorica (109-128/20-588-5)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;

3. NVO “Centar za romske inicijative” Nikšić (109-128/20-588-7), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;

4. NVO “Ikra - Rožaje” Rožaje (109-128/20-588-8)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- još jedan primjerak prijave na javni konkurs;

5. NVO “ SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Nikšić” Nikšić (109-128/20-588-10)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;

6. NVO “Građanin je važan” Cetinje (109-128/20-588-11), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;
- ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

7. NVO “Umjetnost življenja Crne Gore” Podgorica (109-128/20-588-12)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;

8. NVO “ Centar za bezbjednosna, sociološka i kriminološka istraživanja Crne Gore - Defendologija Nikšić” Nikšić (109-128/20-588-13), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;
- ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.


9. NVO “ EgoKult” Danilovgrad (109-128/20-588-14), u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;

10. NVO “ SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Plav” Plav (109-128/20-588-15)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- još jedan primjerak prijave na javni konkurs;
- fotokopija akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha)
- ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

11. NVO “ SOS telefon za žene i djecu žrtve nasilja Berane” Berane (109-128/20-588-16)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;

12. NVO “ Bolji dani” Podgorica (109-128/20-588-18)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava na konkurs;
- potpisan i ovjeren budžet;

13. NVO “ Novo jutro” Petnjica (109-128/20-588-20)
, u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

NAPOMENA: Sve nevladine organizacije koje su poslale prijavu na javni konkurs „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici“ samo elektronskim putem do 8. maja 2020. godine dužne su da potpunu dokumentaciju dostave putem pošte na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja najkasnije do 26. maja 2020. godine, u suprotnom prijava će biti odbačena.

Na osnovu člana 32g stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, zaključno sa 26.05.2020. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja

Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa napomenom: NE OTVARATI - Dopuna prijave na Javni konkurs broj: br. 109-128/20-588 pod nazivom „Zaštita od nasilja nad ženama i nasilja u porodici”