Manja slova Veća slova RSS

 

>

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU – Oblast zaštita lica sa invaliditetom

Datum objave: 20.05.2020 11:47 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju" br. 109-128/20-604/63 od 09.03. 2020. godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti zaštite lica sa invaliditetom, objavljuje: 

LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I
POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

1. NVO „Nova nada“ (109-128/20-604) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće: 

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

2. NVO “Kaskader” (109-128/20-604/81) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Bilans stanja i uspjeha
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

3. NVO “Novo jutro” (109-128/20-604/92) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

4. NVO “Zračak nade”
(109-128/20-604/96) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

5. NVO “LENS” (109-128/20-604/94)u čijoj dokumentaciji nedostaje:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

6. NVO “Caritas Barske nadbiskupije”
(109-128/20-604/88)u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica

7. NVO “Elipsa” (109-128/20-604/98) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

8. NVO “ Nacionalna asocijacija roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju Crne Gore – NARDOS (109-128/20-604/97) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

9. NVO “CEPS” (109-128/20-604/83) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

10. NVO “Nova šansa u Novom”
(109-128/20-604/74) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

11. NVO “Savez civilnih invalida rata Crne Gore” (109-128/20-604/75) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

12. NVU “Inkluzija”
(109-128/20-604/73) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

13. NVO “Udruženje paraplegičara Podgorica” (109-128/20-604/78)u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

14. NVO “Humanitarno društvo slijepih i civilnih invalida rata”
(109-128/20-604/99) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše
- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica

15. NVO “Ljubav za Ljubav” (109-128/20-604/70) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

16. NVO “Da zaživi selo – Pljevlja”
(109-128/20-604/54) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

17. NVO “Staze” (109-128/20-604/53) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše
- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica

18. NVO “Sistem”
(109-128/20-604/60) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše
- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica

19. NVO “Olakšajmo život djeci sa posebnim potrebama Rožaje”
(109-128/20-604/76) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

20. NVO “Zrak sunca” Herceg Novi
(109-128/20-604/79) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

21. NVO “Udruženje roditelja djece i omladine sa teškoćama i smetnjama u razvoju Zvijezda”
( 109-128/20-604/49) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

22. NVO “Organizacija slijepih za Podgoricu, Danilovgrad i Kolašin” (109-128/20-604/45) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

23. NVO “Povjerenje”
(109-128/20-604/100) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

24. NVO “Altruisti” (109-128/20-604/46) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

25. NVO “Opštinsko Udruženje multiple skleroze” Bijelo Polje
(109-128/20-604/48) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

26. NVO “Udruženje psihologa Crne Gore”
(109-128/20-604/58) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Fotokopija rješenja o upisu u registar NVO
- Fotokopija statuta nevladine organizacije
- Fotokopija akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha obavezni)
- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica

27. NVO “Evropske demokratske inicijative” (109-128/20-604/55) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Propisana izjava o nepostojanju višestrukog finansiranja
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

28. NVO “Udruženje za pomoć oboljelim od reumatskih bolesti”
(109-128/20-604/63) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica

29. NVO “Centar za društvenu akciju i edukaciju”
(109-128/20-604/65) u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Propisana izjava o nepostojanju višestrukog finasiranja
- Ovjerena izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti Komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih organizacionih jedinica (propisana forma)
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

30. NVO “Pokret za razvoj” (109-128/20-604/84) Tuzi u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka
- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

31. NVO “ Zeleni polumjesec”
(109-128/20-604/)u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Prijava koja je potpisana i pečatirana u 2 primjerka

32. NVO “ Bjelopoljski demokratski centar”
(109-128/20-604/93)u čijoj dokumentaciji nedostaje sledeće:

- Izjava za koji od tri prioriteta NVO konkuriše

NAPOMENA: Sve nevladine organizacije koje su poslale prijavu na javni konkurs „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti zaštita lica sa invaliditetom samo elektronskim putem do 8. maja 2020. godine dužne su da potpunu dokumentaciju dostave putem pošte na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja najkasnije do 26. maja 2020. godine, u suprotnom prijava će biti odbačena. Iste su dužne da u prijavi projekta naznače u okviru kojeg prioriteta apliciraju. 

Na osnovu člana 32g Stav 3 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG", br. 39/11 i 37/17) nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, zaključno sa 26. 05. 2020. godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno posłati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg br. 46
81000 Podgorica
sa napomenom: NE OTVARATI - Dopuna prijave na Javni konkurs broj: br. 109-128/20-604/63 pod nazivom „Zaštita lica sa invaliditetom i djece i mladih sa smetnjama i teškoćama u razvoju ".

Zaštita lica sa invaliditetom - Lista -.pdf