Manja slova Veća slova RSS

 

>

LISTA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU – podrška porodicama u krizi

Datum objave: 20.05.2020 12:10 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32g stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br.39/11 i 37/17), a nakon završenog Javnog konkursa “Podrška porodicama u krizi” broj: 109-128/20-597/13 od 09.03.2020.godine, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini Ministarstva rada i socijalnog staranja, u oblasti društvena briga o djeci i mladima, objavljuje 


LISTU NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE NIJESU DOSTAVILE UREDNU I POTPUNU PRIJAVU, ODNOSNO DOKUMENTACIJU 

Nepotpune prijave na Javni konkurs, dostavile su sljedeće nevladine organizacije:

1. NVO “JUVENTAS”( 109-128/20-597/21) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- izjava o partnerstvu, koju je potrebno dostaviti na važećem obrazscu koji je sastavni dio objavljenog javnog konkursa od 09.03.2020. godine
- ovjerena izjava da će nvo prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica

2. NVO KVIR MONTENEGRO ( 109-128/20-597/22 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće: 

- izjava o partnerstvu, koju je potrebno ovjeriti i potpisati od strane nevladine organizacije koja prijavljuje projekat /program

3. NVO ASOCIJACIJA SPEKTRA
( 109-128/20-597/23) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće :

- izjava o partnerstvu, koju je potrebno ovjeriti i potpisati od strane nevladine organizacije koja prijavljuje projekat /program
- potpisana i ovjerena prijava

4. NVO PORODIČNI CENTAR KOTOR
( 109-128/20-597/27) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće :

- potpisana i ovjerena prijava
- potvrda o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu

5. NVO CENTAR ZA BEZBJEDNOSNA, SOCIOLOŠKA I KRIMINOLOŠKA ISTRAŽIVANJA CRNE GORE – DEFENDOLOGIJA ( 109-128/20-597/28 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:
- potpisana i ovjerena prijava
- ovjerena izjava da će nvo prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica

6. NVO IMPULS ( 109-128/20-597/25 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava

7. NVO CENTAR ZA DRUŠTVENU AKCIJU I EDUKACIJU
( 109-128/20-597/24) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava
- fotokopija rješenja o upisu u registar nvo
- potvrda o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu

8. NVO CRNOGORSKA ISKRA BERANE
( 109-128/20-597/31 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potvrda o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu

9. NVO PRAZAN PROSTOR ( 109-128/20-597/30 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potpisana i ovjerena prijava
- potvrda o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu
- ovjerena izjava da će nvo prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica

10. NVO CENTAR ZA PRAVA DJETETA CRNE GORE
( 109-128/20-597/29 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće

- potpisana i ovjerena prijava
- potvrda o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu

11. NVO UDRUŽENJE MLADIH SA HENDIKEPOM CRNE GORE
( 109-128/20-597/17 ) u čijoj dokumentaciji nedostaje sljedeće:

- potvrda o podnesenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu

NAPOMENA: Nevladine organizacije koje su poslale prijavu na javni konkurs „Podrška porodicama u krizi“ samo elektronskim putem do 8. maja 2020. godine dužne su da potpunu dokumentaciju dostave putem pošte na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja najkasnije do 26. maja 2020. godine, u suprotnom prijava će biti odbačena.

Nevladine organizacije sa liste su dužne da otklone utvrđene nedostatke u roku od pet dana od dana objavljivanja liste na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave, zaključno sa 26.05.2018.godine.

Ukoliko se utvrđeni nedostaci ne otklone u roku, prijava se odbacuje.

Dopunu prijave, odnosno dokumentacije je potrebno poslati isključivo poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Rimski trg br.46
81000 Podgorica
sa napomenom:NE OTVARATI-Dopuna prijave na Javni konkurs broj: 109-128/20-597/13 pod nazivom “Podrška porodicama u krizi”