Manja slova Veća slova RSS

 

>

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima

Datum objave: 09.09.2020 15:00 | Autor: mrss

Ispis Štampaj stranicu


Na osnovu člana 32ž Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Javnim konkursom „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/3 od 09. 03. 2020. godine, u postupku odlučivanja o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini u oblasti pomoć starijim licima, Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, donosi 

ODLUKU
o raspodjeli sredstava za finansiranje projekata
nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima

1. Vrši se raspodjela sredstava za realizaciju sljedećih projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima za 2020.godinu:
- Za realizaciju projekta “Savjetodavni rad sa starijima” koji će realizovati NVO IMPULS, dodjeljuje se iznos od 14.225,00 eura (slovima: četrnaest hiljada dvesta dvadeset pet eura);

- Za realizaciju projekta “Aktivna starost kroz integrisanu podršku” koji će realizovati NVO Udruženje za socijalnu sigurnost (UZSS), dodjeljuje se iznos od 26.830,00 eura (slovima: dvadesetšest hiljada osamsto trideset eura); 

- Za realizaciju projekta “Za humaniji i podnošljiviji život nemoćnih, starijih lica koji će realizovati NVO Euro most, dodjeljuje se iznos od 27.675,00 eura (slovima: dvadesetsedam hiljada šesto sedamdeset pet eura). 

- Za realizaciju projekta “Da starost postane radost” koji će realizovati NVO Multimedijalni studio Bijelo Polje, dodjeljuje se iznos od 25.096,00 eura (slovima: dvadesetpet hiljada devedeset šest eura). 

- Za realizaciju projekta “Za dostojanstveno starenje” koji će realizovati NVO Bjelopoljski demokratski centar dodjeljuje se iznos od 15.152,00 eura (slovima: petnaest hiljada sto pedeset dva eura). 

- Za realizaciju projekta “Afirmacija servisa podrške za inkluziju starijih-Za bolje doba” koji će realizovati NVO Udruženje za zaštitu prava radnika, dodjeljuje se iznos od 14.946,00 eura (slovima: četrnaest hiljada devesto četrdeset šest eura)

- Za realizaciju projekta “SRCE PLANETE” koji će realizovati NVO Centar za ruralni razvoj Crne Gore, dodjeljuje se iznos od od 16.120,00 eura (slovima: šesnaest hiljada sto dvadeset eura). 

2. Komisija će u roku od 30 dana od dana objavljivanja ove odluke zaključiti ugovore sa nevladinim organizacijama iz tačke 1 kojima su dodjeljena sredstva za finansiranje projekata, kojima će se definisati način isplate i korišćenja sredstava, izvještavanje i nadzor nad realizacijom projekata za koja su dodijeljena sredstva.
3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

O b r a z l o ž e nj e

Komisija za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija Ministarstva rada i socijalnog staranja ( u daljem tekstu: Komisija) raspisala je Javni konkurs „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/3 od 09. 03. 2020. godine (u daljem tekstu: Javni konkurs) za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima u skladu sa članom 32v Zakona o nevladinim organizacijama (“Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17), a u vezi sa Odlukom o utvrđivanju prioritetnih oblasti od javnog interesa i visine sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija u 2020. godini (“Službeni list CG“, br. 83/17) i Pravilnikom o sadržaju javnog konkursa za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata i programa nevladinih organizacija i izgledu i sadržaju prijave na javni konkurs (“Službeni list CG“, br.14/18). Iznos sredstava opredijeljen ovim javnim konkursom za finansiranje projekata nevladinih organizacija u oblasti pomoć starijim licima iznosi 140.000,00 eura.

Na osnovu Javnog konkursa dostavljeno je dvadeset četri prijave od strane dvadeset tri nevladine organizacije. Postupajući po navedenim prijavama Komisija je, nakon izvršene administrativne provjere prijavljenih projekata utvrdila da je dvadeset tri nevladine organizacije dostavilo dvadeset četri prijave od kojih je jedna odbijena jer nije dostavljena u propisanom roku, a sedam organizacija nijesu dostavile dopunu dokumentacije, odnosno nijesu otklonile utvrđene nedostatke u predviđenom roku.

Utvrđeno je da sljedeća NVO nije ispunila uslove Javnog konkursa:

1. PZU Doktor Masoničić

Prijava nije dostavljena u propisanom roku (zaključno sa 25. 05. 2020. godine) već je predata pošti 30. 05. 2020. godine i zavedena u Ministarstvu rada i socijalnog stranja pod brojem 109-128/20-606/42 od 02. 06. 2020. godine.

Sljedeće nevladine organizacije nijesu dostavile dopunu dokumentacije, odnosno nijesu otklonile utvrđene nedostatke u predviđenom roku:

1. NVO “Topla ruka” 

Nije dostaviljena potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka; fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans uspjeha) i potpisan i ovjeren budžet projekta.

2. NVO “CET Platforma Montenegro”
Nije dostavljena potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka; potpisan i ovjeren budžet projekta; fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti u oblasti djelovanja za partnersku NVO i fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha).

3. NVO “MY WAY – MOJ PUT” 

Nije dostavljen potpisan i ovjeren budžet projekta; potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka i prioritet iz javnog konkursa „Podrška starijim licima za život u zajednici” br. 109-128/20-606/ od 09. 03. 2020.godine, kojem će projekat doprinijeti.

4. NVO “Topla ruka” Podgorica

Nije dostavljena potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka; potpisan i ovjeren budžet projekta; fotokopija rješenja o upisu u registar NVO; fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja NVO - podnosioca prijave; fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha) i izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

5. NVO “ Povjerenje”

Nije dostavljena potpisana i ovjerena prijava na javni konkurs u dva primjerka; fotokopija statuta u kome su definisani ciljevi i djelatnosti i oblast djelovanja partnerske NVO i fotokopija akta o podnešenoj prijavi za prethodnu fiskalnu godinu poreskom organu (bilans stanja i bilans uspjeha) koji su potpisani i ovjereni.

6. NVO „Centar za istraživanje društvenih nauka CIDN”

Nije dostavljena prijava na javni konkurs u štampanom obliku u dva primjerka i u elektronskom obliku (CD) i izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica.

7. NVO “Crnogorska zvijezda”

Nije dostavljena prijava na javni konkurs u štampanom obliku u dva primjerka i elektronskom obliku (CD); potpisan i ovjeren budžet pojketa; izjava da će NVO prije potpisivanja ugovora obavijestiti komisiju o eventualnim dodijeljenim sredstvima za isti projektni program od drugih državnih organizacionih jedinica i fotokopija akta o podnesenoj prijavi za prethodnu fisklanu godinu poreskom organu (bilans stanja), odnosno isti nije ovjeren.

U predviđenom roku, potpunu prijavu, odnosno dopunu prijave, odnosno dokumentacije dostavilo je šesnaest NVO, nakon čega su projekti dostavljeni nezavisnim procjenjivačima koji su izvršili bodovanje prema utvrđenim kriterijumima u skladu sa članom 32 d stav 2 Zakona o nevladinim organizacijama, sljedećim redosledom:


1. NVO “Inplus” za realizaciju projekta „Savjetodavni rad sa starijim“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 63 boda.

2. NVO “Udruženje za socijalnu sigurnost UZSS” za realizaciju projekta „Aktivna starost kroz integrisanu podršku“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 63 boda.

3. NVO “Euromost” za realizaciju projekta „Za humnaiji i podnošljiviji život nemoćnih, straih lica“ , ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 62 boda.

4. NVO “Multimedijalni studio” za realizaciju projekta “Da starost postane radost”, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 60,5 boda.

5. NVO “Bjelopoljski demokratski centar” za realizaciju projekta „Za dostojanstveno starenje“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 59 boda.

6. NVO “Udruženje za zaštitu prava radnika i nezaposlenih lica opštine Bijelo Polje” za realizaciju projekta „Afirmacija servisa podrške za inkluziju starijih – za bolje doba“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 53 boda.

7. NVO “Centar za ruralni razvoj Crne Gore” za realizaciju projekta „Srce planete“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 52,5 boda.

8. NVO “Adventistička agencija za razvoj i pomoć – ADRA Crne Gore” za realizaciju projekta „Ne brojimo godine, brojimo kvalitet života, unapređenje kvaliteta života starijih lica“ ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 52 boda. 

9. NVO “Caritas Barske nadbiskupije” za realizaciju projekta „Pomoć u kući za odrasla i stara lica sa invaliditetom u opštinama Bar, Nikšić, Tuzi i Cetinje“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 50,5 boda ( od strane jednog procenjivača je dobio 48 boda).

10. NVO “Umjetnost življenja Crne Gore” za realizaciju projekta „Pružanje podrške u oblasti rehabilitacije i osnaživanja starijih ljudi tokom institucionalne zaštite“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 50 boda (od strane jednog procenjivača je dobio 48 boda).

11. NVO “OBNOR” za realizaciju projekta „Podrška starijim licima u poboljšanju kvaliteta njihovog života“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 48,5 boda.

12. NVO “Caritas Crne Gore” za realizaciju projekta : „Pomoć u kući za starija i lica sa invaliditetom u opštinama Plav, Berane, Gusinje i Petnjica“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 48 boda.

13. NVO NVO “Kaskader” za realizaciju projekta „Solidarnost i humanost za njihovu bezbrižnu starost“ , ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 47,5 boda.

14. NVO “Udruženje za razvoj pčelarstva, voćarstva, povrtarstva i stočarstva VUNOV LOM – Berane“ za realizaciju projekta „Pomoć starijim licima u ruralnom području“ , ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 44 boda.

15. NVO “Mreža-9“, za realizaciju projekta “Klub prijatelja –Treće doba“, ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 42 boda.

16. NVO “Udruženje mladih Alternativa” Pljevlja, za realizaciju projekta ,,Informatička obuka starijih lica sa praktičnom krojačkom obukom u opštini Pljevlja''ocijenjen je od strane nezavisnih procenjivača sa 41 boda.


Na osnovu utvrđenih bodova od strane nezavisnih procjenjivača, Komisija je u skladu sa članom 32e Zakona o nevladinim organizacijama („Službeni list CG“, br. 39/11 i 37/17) i članom 8 Uredbe o finansiranju projekata i programa nevladinih organizacija u oblastima od javnog interesa (“Sl.list CG”, broj 13/18) utvrdila Rang listu projekata.

Polazeći od raspoloživih sredstava, Komisija je izvršila raspodjelu sredstava za prvih sedam nevladinih organizacija sa utvrđene liste.

Komisija je od jednog podnosioca projekata sa utvrđene rang liste, shodno visini raspoloživih sredstava, tražila izjašnjenje o tome da li se projekat može realizovati sa manje dodijeljenih sredstava, vodeći računa o tome da se projekat nevladine organizacije, po pravilu, finansira u iznosu koji ne može biti manji od 80% od iznosa sredstava navedenog u prijavi na javni konkurs i da ukupan iznos sredstava koja se na osnovu javnog konkursa mogu dodijeliti nevladinoj organizaciji za finansiranje projekta, ne može preći 20 % od ukupno opredijeljenih sredstava koja se raspodjeljuju na osnovu konkursa. Pisano izjašnjenje, u zakonskom roku, dostavila je pozvana nevladina organizacije te je Komisija utvrdila da su se stekli uslovi za donošenje Odluke o raspodjeli sredstava nevladinim organizacijama koje su ispunile propisane uslove. Komisija je, prilikom donošenja ove Odluke vodila računa o: visini potrebnih sredstava za finansiranje svakog pojedinačnog projekta, odnosno programa u odnosu na ukupan iznos sredstava opredijeljenih za raspodjelu; i broju bodova utvrđenih za svaki projekat odnosno program. 

Shodno tome, a polazeći od raspoloživih sredstava, Komisija je izvršila raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama sa utvrđene rang liste za sedam projekta u ukupnom iznosu od 139.044,00 eura (slovima:sto trideset devet hiljada četrdeset četiri eura).

Ova Odluka dostavlja se učesnicima konkursa i objavljuje na internet stranici Ministarstva rada i socijalnog staranja i portalu e-uprave u skladu sa članom 32z stav 1 Zakona o nevladinim organizacijama.

Na osnovu izloženog, odlučeno je kao u dispozitivu ove Odluke.

Uputstvo o pravnoj zaštiti: Protiv ove Odluke može se podnijeti tužba Upravnom sudu Crne Gore u roku od 20 dana od dana dostavljanja ove Odluke.